برخی افراد به دنبال چیزی بیشتر از گردشگری روتینی هستند. برای ...

رشته کوه هیمالیا در سراسر شمال شرقی هند امتداد دارد و ...

عجایب هفتگانه جهان شامل سه گروه باستانی، جدید و طبیعی می ...

فلات تبت که Qinghai-Tibet نیز نامیده می شود، فلات وسیعی است ...

مهم ترین کوه های جهان شامل کوه های معروفی می شوند ...

امروز با بررسی مکان ها و ویژگی های معروف در هند ...

نپال کشوری محصور در خشکی است که در هیمالیا بین هند ...