به طور کلی، بهار به عنوان بهترین جزیره‌ی ، ترکیبی از ...