انواع کلاس های پروازی برای هواپیماهای مختلف ممکن است متفاوت باشند ...