نمایشگاه ماشین استانبول یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های خودرو در منطقه خاورمیانه ...