نمایشگاه ساختمان استانبول به عنوان یک محور اصلی در توسعه نقش ...

نمایشگاه صنعت استانبول به عنوان یک جشنواره نوآوری در عرصه‌های مختلف ...

نمایشگاه صنعت ریلی استانبول، فرصتی برای شرکت‌های مختلف است تا توانمندی‌های ...