نمایشگاه بازیافت استانبول از طریق تبدیل پسماندها به ایده‌ها و نوآوری‌های ...

نمایشگاه لوازم خانگی استانبول شرکت‌ها و تولیدکنندگان معتبری را از داخل ...

نمایشگاه تکنولوژی استانبول برای عموم بازدیدکنندگان با هر سطح دانش فنی ...

نمایشگاه آرایشی استانبول به عنوان یک رویداد مهم در صنعت آرایش ...