از ویژگی های تمدن فراعنه این است که آن‌ها جسدهای مرده ...