استانبول، پایتخت فرهنگی ترکیه، یکی از شهرهای تاریخی جهان است که ...