شهربازی استانبول ویالند در منطقه ایوپ استانبول واقع شده است. دارای ...