در کل، سفر به روستاها فرصتی برای فرار از شلوغی و ...