شهر آنکارا در ترکیه و یکی از شهرهای مهم این کشور ...