شهرهای تاریخی معروف در جهان دارای تعداد زیادی هستند و هر ...