مهمترین مناطق توریستی سوئیس شامل مناطق مختلفی مانند کوه ماترهون، صومعه ...