سفر به شهر وان ترکیه، شهری با تاریخ و فرهنگ غنی، ...