سفر زمینی به ترکیه از مرز بازرگان یکی از اولین انتخاب ...