سفر به کشور آذربایجان :این کشور از جماهیر شوروی مستقل شد ...