سفر زمینی به وان ترکیه اغلب از مرزهای ایران با ترکیه ...