به طور کلی، فصول بهار و تابستان به دلیل هوای خوب ...