به طور کلی، بهترین شهر برای مسافرت در خرداد، شهری است ...