این شهر دارای پاتوق های خارق العاده ای است که غذای ...

شهر استانبول ترکیه در عرض جغرافیایی 41.01، طول جغرافیایی 28.95 و ...

زیباترین شهرهای جهان دارای ویژگی های خاصی هستند. که این مناطق ...