سفر به ارمنستان، با وارد شدن به دنیایی از تاریخ، فرهنگ ...