بسیاری از افراد سفر به استانبول باتور را به دلیل سهولت ...