زبان گرجی زبان رسمی گرجستان است و پرطرفدارترین زبان در این کشور ...

انگلیسی زبان رسمی استرالیا است. زیرا استرالیا زبان رسمی ندارد، اما ...

09939888830