جزایر فیجی در منطقه جنوب غربی اقیانوس آرام و 2700 کیلومتری ...

روسیه اولین کشور از بزرگترین کشورهای اروپا و همچنین در کل ...