آداب و رسوم عجیب در جهان بخشی از فرهنگ اجتماعی هستند ...