سفر زمینی به وان از مرز رازی همراه مسیری خاص، یک ...