سفر به ترکیه با کودکان برای آنها فرصتی است تا به ...