فلات تبت که Qinghai-Tibet نیز نامیده می شود، فلات وسیعی است ...