هر چند شهر استانبول به عنوان یکی از بهترین شهر ...