قیمت مناسب بلیط وان به استانبول موجب آن شده است که ...