پرواز از استانبول به لندن، علاوه بر اینکه راهی برای رسیدن ...