بازارهای محلی استانبول شامل بازارهای مختلفی مانندبازار لباس و پوشاک، بازار ...