دهکده عثمانی در بورسا : قدمت این روستا به بیش از 700 ...