انگلیسی زبان رسمی استرالیا است. زیرا استرالیا زبان رسمی ندارد، اما ...