زیباترین مکانهای استانبول، برای جهانگردان و اهالی ترکیه شناخته شده هستند. ...