شهر استانبول ترکیه در عرض جغرافیایی 41.01، طول جغرافیایی 28.95 و ...