شهر ازمیر ترکیه به عنوان یک شهر با تاریخچه غنی، فرهنگ ...