شهر باستانی پترا در اردن: پترا شهری قدیمی است که قدمت آن به ...