شهر ساحلی آلانیا ترکیه به دلیل نزدیکی به شهر آنتالیا و ...